Jdi na obsah Jdi na menu

TFP Formulář

Co je to TFP ?

TFP je zkratka anglického termínu time for prints (doslovně přeloženo "čas za fotky"), který označuje dohodu o způsobu vyrovnání mezi fotografem a modelem (popř. maskérem a dalšími spolupracovníky), kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití (nejčastěji jen k vlastní presentaci). Jinými slovy model neplatí fotografovi za nafocení presentačních fotek (fototestu), resp. fotograf neplatí modelu za pózování.

Dohoda TFP je užívaná zejména při budování nebo doplňování portfolia (booku) a může být z hlediska modelu, fotografa, maskéra i dalších výhodná a to v případě, kdy by cena za nafocení podobných fotografií byla větší než výše honoráře za focení. TFP ale nemusí být výhodné vždy - záleží na tom, jak moc si kdo cení svého času a práce v porovnání se způsobem a rozsahem užití fotek, a též na tom, s jak kvalitními spolupracovníky fotíte (tj. jak kvalitní výsledné fotografie budou).

Dohoda TFP automaticky neznamená, že nebudete muset za fotky vůbec nic platit. Náklady na focení totiž nejsou jen čas a práce, ale též fotografický materiál a jeho zpracování, práce dalších spolupracovníků apod. Proto je třeba i při TFP dohodnout, jaké budou tyto náklady a kdo se na nich bude v jaké míře podílet, což je odvislé hlavně od toho, kdo a jak bude chtít fotky následně použít.

 

 

Standartní znění smlouvy TFP může vypadat třeba takhle:
 

 

 

 

 

 

 

Smlouva s modelem o postoupení autorských


a uživatelských práv na fotografie.Pořízené dne: ............................. V: .............................................................

Uzavřená mezi

Modelem: : ........................................................................................................

narozeným/RČ: ................................................................................................

telefon: .............................................................................................................

a

fotografem: .....................................................................................................

narozeným/RČ: ................................................................................................

telefon: ...................................................................................................

1. Předmět smlouvy:

1-1. Model se zavazuje provést výkon modelu pro uměleckou fotografii v kategorii "Portrét" - "Akt" - "Glamour" - "Fashion" , či jinou tvorbu, pro výše uvedeného fotografa.

2. Fotograf:

2-1. Fotograf má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie modelu a části těchto fotografií a na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných.

a) ve formě původní, retušované nebo jinak upravené.

b) pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné, a to po dobu padesáti let od podpisu této smlouvy, avšak bez místního a obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem.

2-2. Fotograf má právo dále pracovat s fotografiemi a upravovat je, aby tak vznikla fotografie vyšší kvality. Nesmí však bez souhlasu modelky měnit její obsah.

2-3. Fotograf smí prodat fotografie, i jejich práva.

2-4. Udání jména modelu v souvislosti s publikací fotografií závisí na rozhodnutí modelu.

3. Model:

3-1. Model má právo užít fotografem vybrané/graficky upravené fotografie a jejich části na veřejnosti, v médiích, i na výstavách a to s copyrightem fotografa.

a) na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných,

b) pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení.

3-2. Neupravené fotografie jsou určeny výhradně pro modelův soukromý archiv.

3-3. Zpracování těchto fotografií jinou osobou je možné pouze s písemným svolením autora těchto fotografií. Veškerá práva vlastní fotograf.

3-4. Model se ve prospěch fotografa zříká veškerých práv k využití všech na základě této dohody vzniklých fotografií, a to bez časového omezení.

3-5. Výjimku lze učinit pouze s písemným souhlasem fotografa.

3-6. Model svým podpisem potvrzuje že četl tuto smlouvu a dává souhlas k uvedení předchozího v platnost. Dále potvrzuje, že nebyl přiměn k podepsání této smlouvy jinak než vyjmenovanými pohnutkami a žádnou jinou smlouvou či prohlášením fotografa, jeho zástupců nebo kohokoli jednajícího jeho jménem.

4. Finanční nároky

4-1. Spolupráce probíhá formou TFP. Model nemá nárok na finanční ani jiná plnění vzniklá v souvislosti s předmětem smlouvy.

4-2. Model obdrží zdarma DVD se všemi kvalitními fotografiemi a vodoznakem fotografa v fotografii do 30-ti dnů od jejich pořízení ve Full HD  rozlišení (1920x1080 horizontální fotografie a 1920 x 1280 vertikální fotografie) , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4-3. Model nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií fotografem podle odst. 2.

4-4. Fotograf a model vlastnoručním podpisem této smlouvy stvrzují, že za vyhotovení a jakékoliv úpravy fotografie nebude ani jedna strana požadovat finanční odměnu, ani dnes, ani později včetně, a ani kdykoli jindy nebude vyžadována jakoukoli cestou odměna, či její zpětná náhrada, penále, a podobně či jinou finanční satisfakci.

5. Závěrečná ustanovení

5-1. Ústní doplňky smlouvy neexistují. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny písemně.

5-2. Obě strany se podpisem zavazují, že fotografie na které se tato smlouva vztahuje byly pořízeny v dobré víře, nikoli za účelem poškozování pověsti či dobrého jména osob výše uvedených ani osob jiných.

5-3. Dále se obě strany podpisem zavazují, že následné úpravy a prezentace fotografií uvedené v odstavci 2 a 3 nebudou nijak v rozporu se zákony ČR.

5-4. Údaje o osobách uvedené v této smlouvě se řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Smluvní strany svým podpisem toto berou na vědomí.

5-5. Podpisem této smlouvy se fotograf a model zavazují ke konzultaci fotografií určených k jakékoli prezentaci modelem.

5-6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5-7. Obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto dohodu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním.V: .......................................... dne: ...............................................

model: ........................................................... fotograf : .....................................................................

 

 

 

Tedy, pokud máš zájem o TFP focení, není nic jednoduššího než mi napsat email. V něm popsat kdo nebo co by jsi chtěl-a vyfotografovat a nezapomeň připsat že formou TFP a ideálně přiložit do přílohy své foto, nebo foto tvého zájmu, bude-li to možné.

A zde můj kontakt: