OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Ochrana osobních údajů (GDPR) -  autorská práva


Pprohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

1. Správce osobních údajů
Já Jan Švanda, (dále jen „správce“)  majitel domény www.fotograftrutnov.cz, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů (dále jen „zákazník“) - webové kontaktní formuláře, chat, e-maily, telefon, vizitky apod..

3. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je zákazník správci poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, zejména z důvodu dodání služeb požadovaných zákazníkem. Jedná se o tyto údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci zákazníka:
  - jméno a příjmení/název právnické osoby
  - adresa trvalého pobytu/adresa sídla právnické osoby
  - IČ, DIČ

 • údaje umožňující kontakt se zákazníkem:
  - kontaktní/fakturační adresa
  - číslo telefonu
  - e-mailová adresa

 • multimediální data shromážděná za účelem poskytnutí požadované služby:
  - fotografie a videa – svatební, portrétní, reportážní atd.

Jiné osobní údaje nejsou zpracovávány

4. Účel zpracování osobních údajů
▪ jednání o smluvním vztahu
▪ plnění smlouvy
▪ plnění zákonných povinností ze strany správce (archivace faktur apod.)
▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce aj.)

Osobní údaje poskytnuté zákazníky nejsou vyjma pověřených osob poskytovány k žádnému dalšímu zpracování třetím stranám

5. Zveřejnění správcem pořízených multimediálních dat za účelem propagace činnosti/služeb správce
Na uvedené účely (web. stránky správce, výstava fotografií apod.) se souhlas s tímto prohlášením GDPR nevztahuje. Pro užití záznamů za účelem propagace a jejich zveřejnění si správce vyžádá zvláštní souhlas zákazníka.

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce v jeho provozovnách a sídle správce sám, případně jednotlivými pověřenými a z hlediska ochrany údajů poučenými osobami, a to pouze za účelem jednání se zákazníky a jejich informování v případě, že správce není k dispozici (dovolená, nemoc apod.) Správu provádí prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

7. Doba zpracování osobních údajů
▪osobní údaje, které zákazník správci poskytl budou uchovávány po dobu 3 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti
▪některé osobní údaje potřebné např. pro daňové, fakturační a jiné povinnosti stanovené zákonem, mohou být uchovávány déle, maximálně však po dobu stanovenou zákonem
▪multimediální záznamy, pořízené během plnění smlouvy, na něž se vztahují autorská a majetková práva správce budou uchovávány po dobu neurčitou bez možnosti odvolání. Tyto záznamy budou archivovány a užívány správcem pro účely vyplývající z umělecké činnosti správce a nebudou zpracovávány žádným dalším způsobem, který by mohl být použit k odhalení citlivých údajů o fyzických osobách zachycených na těchto záznamech
▪zveřejnění pořízených multimediálních záznamů za předchozího souhlasu zákazníka trvá po dobu neurčitou do odvolání

8. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce zákazníka na jeho žádost o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
▪ účelu zpracování
▪ kategorii dotčených osobních údajů
▪ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
▪ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
▪ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

▪ požádat správce o vysvětlení.
▪ požádat o vysvětlení správcem pověřenou osobu
▪ požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
▪ je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
▪ nevyhoví-li správce žádosti zákzníka na odstranění závadného stavu, má zákazník právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
▪ uvedený postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
▪ správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.Autorská práva

 

Autor: (fotograf)

 • Nositelem autorských práv k veškerým fotografiím na těchto webových stránkách je Jan Švanda. Fotografie podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“).
 • Není-li dohodnuto jinak, používám snímky k vlastní prezentaci v portfoliu, na webových stránkách či fotografických soutěžích. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa.

 

Užití: (klient - vy)

 • Fotografie jsou určeny výhradně pro nekomerční použití.
 • Je tedy možné je volně stahovat a užívat pouze pro osobní potřebu.
 • Fotografie lze také umísťovat na jiné webové stránky za podmínky, že tyto stránky jsou nekomerčního charakteru a fotografie buď obsahují vodoznak copyrightu nebo je u fotografií zřetelně uvedeno jméno autora adresou odkazující na jeho webové stránky.
 • Bez předchozího písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií než výše uvedené. 
 • Fotografie nesmí být Vámi použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez souhlasu autora.

 

Úprava: (klient - vy)

Je zakázána jakákoli manipulace s obsahem fotografií, tj. různé vizuální úpravy a retuše, zejména pak odstraňování copyrightu. Povolena je pouze změna velikosti fotografií.

 

Souhlas se zveřejněním:

Všechny fotografie jsou na těchto stránkách www.fotograftrutnov.cz se souhlasem. 

 • Za dostatečný souhlas dle platné legislativy postačí souhlas emailem. Fotografie vzniklé v fotoatelieru, již souhlas z podstaty nepotřebují, souhlas udělujete již tím že se necháte v atelieru vyfotografovat. Vyjma dětské fotografie zde je vždy potřeba písemné svolení zákonného zástupce dítěte se zveřejněním fotografií.
 • Ne ve všech případech si fotografie dále ponechávám. Běžné rodinné fotografie, reportážní foto, akce a podobně většinou cca do 2-3 měsíců  mažu.
 • Pokud si přejete abych Vaše fotografie smazal po nafoceni a odevzdání upravených forografií, je to samozřejmě možne, vše je o domluvě.

 

V průběhu focení není dovoleno pořizovat jakýkoli záznam (fotografovat, natáčet video) bez mého souhlasu.

 


Písemný souhlas - TFP smlouva

 

Kontakt: svanda.email@gmail.com